با ما به تماس شوید

به ما ایمیل ارسال کنید

موقعیت ما

آدرس کارخانه: ولایت بلخ، شاهراه مزار-کابل، پهلوی تانک تیل احمدیار
آدرس دفتر و نمایشگاه: مزارشریف، دروازه بلخ، مارکت المدینه
شماره تماس کارخانه: 0799777203
شماره تماس دفتر مرکزی: –0502041619

شماره تماس مدیر شرکت: 0799447760
شماره تماس نمایندگی کابل

قالین آسایش شمال حاصل یک عمر تجربه

The carpet of Asayesh e Shamal is the result of a lifetime of experience